Condicions de venda

Frøbooks posa a la seva disposició un servei de compra online que li permetrà comprar des del seu dispositiu alguns dels articles disponibles a la nostra botigua. En aquest sentit, l’ús d’aquesta Pàgina web constitueix, en allò que li sigui d’aplicació, la seva acceptació d’aquestes condicions generals de venda. No obstant això, si li sorgeix algun dubte, pot posar-se en contacte amb nosaltres a info @ frobooks . com

 

2. LES NOSTRES DADES

Les següents condicions regulen la venda dels productes presentats en aquesta Pàgina web per la societat:

THE BEARDED, S.L.U. amb CIF B65979262 (d’ara endavant, “Frøbooks”) amb domicili social al carrer Benet Mateu 40, 08034 Barcelona.

Les dades de contacte de Frøbooks són les següents:

– Adreça postal: Plaça 14 d’abril, 5 – 08192 Sant Quirze del Vallès
– Adreça electrònica: info @ frobooks . com
– Telèfon: 638769106

 

3. Disponibilitat del servei

Quan fa una comanda a la Pàgina web, assegura que té més de 18 anys.

3.1. Informació sobre els productes

Els articles que s’ofereixen a la Pàgina web són una selecció de productes del nostre catàleg i compleixen els mateixos requisits de qualitat i garantia que els productes posats a la venda a la botiga física.

Vostè reconeix la nostra plena propietat amb relació a tots i cada un dels drets de propietat intel·lectual sobre els productes, materials o continguts que consten a la Pàgina web.

Cada producte va acompanyat de les dades següents:

Nom de l’article
Imatge/es de l’article
Descripció de l’article
Preu de venda al públic (en la divisa corresponent)

Les ofertes especials, promocions o descomptes seran vàlids fins a la data indicada o fins a fi d’existències.

De la mateixa manera, Frøbooks fa els esforços necessaris perquè la informació que conté la Pàgina web sigui completa, veraç i correcta. Si hi ha algun error en alguna dada, Frøbooks en farà la rectificació.

3.2 Procediment de la compra

  1. Els articles que es vulguin adquirir s’hauran de seleccionar i afegir a la bossa de la compra fent clic sobre la icona corresponent. 
  2. La bossa de la compra contindrà la referència de l’article seleccionat, el seu nom i preu, en la divisa corresponent (impostos inclosos). El preu expressat no inclou el transport, les tarifes del qual variaran en funció del mètode d’enviament seleccionat. 
  3. Per fer la compra es requeriran les dades personals del client, que s’incorporaran a la nostra base de dades per tal de poder processar la comanda i, si escau, facilitar la realització de noves compres a través de la Pàgina web. Les dades personals proporcionades pels clients es tractaran segons el que estableix la nostra Política de PrivacitatEl client podrà accedir, en tot moment, a les dades personals facilitades i a la informació de les comandes fetes. Frøbooks recorda als clients que les dades personals s’han d’indicar amb tota exactitud per evitar confusions o incidències en l’enviament del/dels article(s) adquirit(s). A més, el client, en cas que ho sol·liciti expressament, rebrà per correu electrònic i/o SMS comunicacions comercials personalitzades adaptades al seu perfil. 
  4. Abans de fer la comanda es presentarà al client un resum d’aquesta en què s’identificarà el/els producte(s) afegit(s) a la bossa, el seu preu total (transport i impostos inclosos) amb cada un dels conceptes desglossats i les dades d’enviament de la comanda, perquè el client la confirmi fent clic al botó amb l’expressió ‘Confirmar pagament’. 

Si abans de confirmar el pagament detectés un error en la seva comanda, podrà modificar-ne qualsevol detall fent clic al botó ‘Editar’ o ‘Eliminar’. En cas de detectar un error en la comanda un cop finalitzat el procés de pagament, si us plau, posi’s en contacte amb el nosaltres.

Un cop feta la comanda, es comunicarà a través de la mateixa Pàgina web el número de comanda perquè el client pugui, en tot moment i des de qualsevol dispositiu, fer-ne el seguiment. Així mateix, s’enviarà un missatge automàtic de correu electrònic a l’adreça indicada pel client per acusar recepció de la comanda amb una descripció d’aquesta i les dades personals facilitades. La no recepció d’aquest missatge pot ser deguda a algun problema transitori de comunicacions a la xarxa o a algun error d’escriptura a l’adreça de correu electrònic facilitada. En tots dos casos, Frøbooks recomana al client contactar amb nosaltres.

5. El rebut de l’esmentat acusament de la comanda no significa l’acceptació de la comanda per part de Frøbooks. La comanda del client constitueix una oferta a Frøbooks per comprar el/els producte(s). Totes les comandes estan subjectes a l’acceptació d’aquestes per part de Frøbooks. Frøbooks no està obligat a acceptar la comanda i pot, a la seva discreció, denegar-ne l’acceptació. No obstant això, el client reconeix que en fer clic al botó “Confirmar pagament”, adquireix l’obligació de pagar pel/pels producte(s) quan Frøbooks accepti la comanda. En aquest sentit, quan Frøbooks accepti la comanda, ho notificarà al client a través d’un nou correu electrònic que confirmi que la comanda s’ha enviat o, si escau, que està disponible per ser recollida (la “Confirmació”).

El Contracte versarà només amb relació al/als producte(s) que s’hagi(n) acreditat a la Confirmació. Frøbooks no estarà obligat a subministrar cap producte que no s’hagi confirmat.

3.3 Disponibilitat dels productes

Totes les comandes estan subjectes a la disponibilitat dels productes. Si en el moment d’emetre la comanda, Frøbooks detectés la falta d’existències als seus magatzems d’algun dels productes inclosos en aquesta, intentarà localitzar el producte per altres mitjans que pogués tenir a l’abast. Si no és possible tenir aquesta disponibilitat, es notificarà al client immediatament. A més, l’import de l’article cobrat i no enviat s’abonarà al client durant els dies subsegüents, pel mateix mitjà de pagament utilitzat en la compra.

3.4. Dret a la no acceptació/cancel·lació d’una comanda

Frøbooks podrà cancel·lar qualsevol comanda Confirmada o no acceptar una comanda feta pels motius següents:

  1. En cas d’un error tècnic i/o un error tipogràfic en els preus o en la resta de les dades dels productes que conté la Pàgina web quan es va fer la comanda. 
  2. Per falta de disponibilitat segons el que descriu el punt anterior.
  3. Quan els sistemes de seguretat indiquin que la comanda pot ser fraudulenta. 
  4. Quan hi hagi motius que indiquin que el client és menor d’edat. 
  5. Quan Frøbooks no hagi pogut lliurar la comanda a l’adreça facilitada pel client. 
  6. Quan hi hagi un atac informàtic, virus o qualsevol esdeveniment que estigui fora del control raonable (força major) de Frøbooks.

En els esmentats supòsits, Frøbooks reemborsarà íntegrament les quantitat que s’haguessin abonat d’acord amb el que preveu l’apartat  següent.

 

4. Pagament i moneda

Els preus en aquesta Pàgina web es mostren en euros. El client pot comprar des del país que prefereixi.

Els preus dels productes poden canviar en qualsevol moment però els possibles canvis no afectaran les comandes en què Frøbooks hagués enviat al client la seva confirmació.

4.1 Impost sobre el Valor Afegit

Tots els preus dels productes que figuren en aquesta Pàgina web inclouen l’IVA al tipus vigent en cada moment. En els lliuraments fets a Canàries, Ceuta i Melilla s’aplicaran els impostos i arbitris que corresponguin d’acord amb la normativa vigent en cada un d’aquests territoris.

4.2 Facturació

El client dona el seu consentiment exprés perquè s’emeti la factura en format electrònic. En cas que el client vulgui rebre una factura en format paper, pot sol·licitar-ho en qualsevol moment posant-se en contacte amb nosaltres.

4.3 Formes de pagament

Frøbooks únicament acceptarà pagaments efectuats a través de targeta de crèdit o dèbit o mitjançant transferència bancària.

Pagament amb targeta de crèdit o dèbit

Frøbooks accepta el pagament de les compres fetes a través de la Pàgina web amb les següents targetes de crèdit o dèbit: Visa, Visa Electron, MasterCard i American Express. En cas que la forma de pagament escollida pel client sigui targeta de crèdit o dèbit, el càrrec es farà online, és a dir, en temps real, a través de la passarel·la de pagament de l’entitat financera corresponent, un cop s’hagi comprovat que les dades comunicades són correctes.

Pagament per transferència bancària

Totes les despeses derivades d’efectuar el pagament per transferència seran a càrrec del client. Per als pagaments que es vulguin fer mitjançant transferència, es facilitarà als clients el número de compte al qual hauran de fer l’ingrés. Como a referència, el client haurà d’indicar el seu número de comanda i el seu nom complet. El client tindrà un termini de tres (3) dies laborables a partir de la data en què va fer la comanda per efectuar el pagament. La comanda no es considerarà acceptada fins que es constati de manera efectiva que s’ha rebut l’ingrés. Si passat el termini indicat Frøbooks no ha rebut l’import corresponent, la comanda serà cancel·lada.

4.4 Seguretat en el pagament

Amb l’objectiu de donar la màxima seguretat al sistema de pagament, Frøbooks utilitza sistemes de pagament segur d’entitats financeres de primera línia en el comerç electrònic. En aquest sentit, les dades confidencials del pagament es transmeten directament i de manera encriptada (SSL) a l’entitat financera corresponent. Per al pagament amb targetes Visa, MasterCard i American Express, Frøbooks únicament accepta transaccions CES (Comerç Electrònic Segur) incloent, si escau,el protocol internacional 3D Secure que es distingeix pels distintius Verified by Visa, MasterCard SecureCode i American Express Safekey. El Comerç Electrònic Segur és una iniciativa el principi bàsic del qual és garantir la seguretat en les transaccions per Internet. En efectuar el pagament a través de la passarel·la de pagament segur, el sistema verificarà automàticament que la targeta de crèdit estigui activada per a Comerç Electrònic Segur. A continuació, connectarà amb el banc emissor d’aquesta, el qual sol·licitarà que autoritzi l’operació mitjançant un codi personal d’autenticació. L’operació només s’efectuarà si el banc emissor de la targeta de crèdit confirma el codi d’autenticació. En cas contrari, la transacció serà rebutjada. A més, disposem del certificat de seguretat de transaccions online SSL de GeoTrust.

Com a mesura complementària al sistema de ‘Pagament Segur’ i amb l’objectiu de col·laborar en la prevenció del frau a través d’Internet, Frøbooks es reserva el dret de verificar les dades personals subministrades pel client així com adoptar les mesures que consideri oportunes (inclosa la cancel·lació de la comanda) perquè la mercaderia adquirida sigui lliurada de conformitat amb les dades que figuren a la comanda.

 

5. Dret a desistir de la compra

El Client té dret a desistir de la compra i tornar el/els producte(s) adquirit(s) sense necessitat de justificació, en un termini de 60 dies naturals comptats des de la data de la seva recepció. En cas que els productes que componen la seva comanda confirmada es lliurin per separat, en dates diferents, a efectes de la devolució comptarà la data de recepció de l’últim producte.

En cas que el client torni tots els productes de la seva comanda dins dels primers catorze (14) dies naturals des de la recepció de l’últim producte, se li reemborsaran tots els pagaments rebuts després de la compra, incloses les despeses d’enviament (amb l’excepció de les despeses addicionals que resultin de l’elecció per part del client d’una modalitat d’enviament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinari ofert).

Si el client decidís quedar-se amb algun producte i, consegüentment, cancel·lar parcialment la seva comanda, o tornar els productes després de catorze (14) dies naturals però dins dels referits 60 dies naturals, se li reemborsarà únicament el preu pagat pels productes i les despeses d’enviament no es tornaran.

5.1 Condicions de canvis i/o devolucions

Frøbooks no podrà acceptar ni canvis ni devolucions de productes utilitzats o malmesos (sempre que no es tracti d’una tara i/o defecte de qualitat o fabricació).

5.2 Reemborsaments

Una vegada rebut(s) el/els producte(s), Frøbooks en verificarà el bon estat i,  si s’hagués sol·licitat una devolució, farà el reemborsament de l’import en el mateix mètode de pagament utilitzat en la compra. Una vegada verificat l’estat dels productes tornats, se n’informarà el client via correu electrònic. El reemborsament s’efectuarà dins del termini de catorze (14) dies naturals des que Frøbooks hagi tingut constància de la decisió de desistir. No obstant això, Frøbooks podrà retenir el reemborsament fins que hagi rebut els béns o fins que el client hagi presentat una prova de la devolució d’aquests, segons la condició que es compleixi primer.

El reemborsament de les despeses d’enviament es farà posteriorment al dels productes. Per fer l’abonament de les comandes pagades mitjançant transferència bancària, el client haurà d’indicar a Frøbooks un codi IBAN perquè se li pugui abonar la quantitat corresponent. El codi IBAN haurà de pertànyer a una entitat bancària del país al qual s’envia la comanda.

En qualsevol cas, el client no haurà de fer cap despesa financera com a conseqüència del reemborsament. 

5.3 Devolució de productes erronis o defectuosos

En el cas que Frøbooks hagi enviat per error un producte diferent del sol·licitat, que la qualitat del producte enviat no sigui l’adequada o que el producte no s’ajusti al que estipula el contracte, Frøbooks, després de comprovar l’error o el defecte, reemborsarà íntegrament l’import del producte tornat i les despeses d’enviament fetes així com la resta de despeses que hagi pogut tenir el client per tornar el producte defectuós.

En el cas que una comanda errònia o defectuosa es torni per correu postal ordinari, Frøbooks farà l’abonament corresponent al transport de tornada sempre que el client inclogui en el paquet el comprovant de les despeses per fer una devolució com aquesta.

6. Política de lliurament de mercaderia

Transport
El transport es realitza mitjançant Correos, tant per a destinacions peninsulars d’Espanya com internacionals.

Despeses d’enviament
Les despeses d’enviament són fixes de 3€ per a qualsevol destí, import o pes del paquet. S’apliquen durant el procés de pagament.

Lliurament
La comanda serà enviat per Correos a l’adreça especificada pel consumidor. Un cop enviat, es falicitarà el codi de seguiment del paquet en un mail que s’envia automàticament.

 

CESSIÓ I RENÚNCIA DE DRETS

El client no podrà transmetre, cedir o transferir un contracte o algun dels drets o obligacions derivats d’aquest sense haver obtingut prèviament i per escrit el consentiment de Frøbooks.

Cap renúncia per part de Frøbooks a un dret a acció concreta derivada d’aquest contracte no suposarà una renúncia a altres drets o accions llevat que es comuniqui expressament i per escrit.

Frøbooks podrà modificar aquestes condicions en qualsevol moment sense que hi hagi, en cap cas, una aplicació retroactiva.

Tancar

Entrar

Tancar

Cistella (0)

Cistella buida No hi ha productes a la cistella.Language